استفاده از ماسک ابریشمی بهترین راهکار طبق نتایج به دست آمده نشان داده شده است که بهترین ماده برای تولید ماسک ابریشم است. در این تحقیق و نتایج که به تازگی توسط کارشناسان صورت گرفته است گفته شده که به دلایل ذیل ماسک های ابریشمی بهتر هستند. استفاده از ابریشم در تولید ماسک نسبت به […]