مقدمه: لوله های دوجداره و تک جداره هردو در طیفی از کاربردها مورد استفاده قرار می گیرند. آنها دارای تفاوت هایی هستند که باعث می شود هریک مناسب انواع خاصی از پروژه ها باشند. در اینجا مقایسه ای از دو نوع لوله ارائه می شود: دوجداره در برابر تک جداره مواد: لوله های تک جداره […]