فاکتور اصطکاک به شما چه چیزی می گوید؟ تعریف فاکتور اصطکاک فاکتور اصطکاک مبین از دست رفتن فشار سیال در لوله به خاطر تعاملات بین سیال و لوله است. فاکتور اصطکاک فاکتور اصطکاک به صورت f=[Δρ/(ρum2/2)]H/L تعریف می شود که Δρ افت فشار بوده، um میانگین سرعت در ورودی لوله، H ارتفاع کانال و L […]