طبق نظریه تحلیل گران عصر نفت به پایان میرسد. نفت یکی ازمنابع طبیعی جهان است که امروزه در صنایع مختلف خصوصا پتروشیمی نقشی بسیار مهم و حائز اهمیت در جهت رفع نیاز عموم را داراست. این منبع غیر سوختی بعد از قرن نوزدهم جهش باورنکردنی را به وجود آورد. شرکت توتال که یک شرکت فرانسوی […]