رابطه بین MOP، MRS و SDR رابطه بین حداکثر فشار کاری (MOP)، حداقل استحکام لازم برای لوله پلی اتیلن MRS و هندسه لوله (نسبت ابعاد استاندارد SDR) با فرمول کاربرد زیر که به لحاظ صنعتی پذیرفته شده است، به دست می آید: MOP = (20*MRS)/(C*(SDR-1)) در صورتی که C ضریب سرویس کلی (طراحی) یا فاکتور […]