جلوگیری کردن از مرگ ناگهانی در ورزش در سال های اخیر اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. مرگ ناگهانی می تواند هم در ورزشکاران آماتور و هم در ورزشکاران حرفه ای چه جوان و چه مسن رخ دهد. اگر چه این امری نامطلوب است، خوشبختانه میزان بروز آن نادر است؛ اما به دلیل تاثیر زیاد […]