پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻤﻮدار ﻓﺮاﺳﺖ و ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻓﺖ ﻧﺎشی از اﺻﻄﻜﺎک

ﭘﻴﻮﺳﺖ 1- ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻤﻮدار ﻓﺮاﺳﺖ

در ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻤﻮدار ﻓﺮاﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ :
− رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻮا (درﺻﺪ)
− دﻣﺎی ﻫﻮا (ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳت)
− ﻗﻄﺮ روزﻧﻪ آﺑﭙﺎش
− ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد (ﻣﺎﻳﻞ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ)
− ﻓﺸﺎر آب در آﺑﭙﺎش (ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ)

اﺑﺘﺪا درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ را روی ﺧﻂ 1 ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﻣﺎی ﻫﻮا در ﺧﻂ 2 وﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﺧﻂ را اداﻣﻪ داده ﺗﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺑﺨﺎر روی ﻣﺤﻮر ﺷﻤﺎره 4 را در ﻧﻘﻄﻪای (مثلا ﻧﻘﻄﻪ (A ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ. روی ﺷﻤﺎره 7 ﻓﺸﺎر آب در آﺑﭙﺎش و روی ﺧﻂ 9 ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻮر ﺷﻤﺎره 8 را در ﻧﻘﻄﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ B ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ A و B را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ، ﺧﻂ ﺷﻤﺎره 6 را در ﻣﺤﻠﻲ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺑﺎد اﺳﺖ، ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ دادهﻫﺎی زﻳﺮ :

رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ = 10 درﺻﺪ

دﻣﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻮا = 32/2 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد = 8 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ

ﻓﺸﺎر آب در آﺑﭙﺎش = 276 ﻛﻴﻠﻮ ﭘﺎﺳﻜﺎل

ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺑﺎد 8/5 درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.نحوه قرار گرفتن قوطیهای اندازه گیری ارتفاع آب در اطراف آبپاشها

نمودار فراست برای اندازه گیری تلفات باد و تبخیر در آبیاری بارانی

پیوست -2 ضرایب محاسبه افت ناشی از اصطکاک

[در لوله های دارای چند خروجی [42 (F) ضریب کاهنده بده

[متر در هر صد متر) [ 42) J افت انرژی ناشی از اصطکاک

[برای اتصالات و شیرآلات در آبیاری بارانی [42 K ضریب

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up