پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

page.php

سلام ریداکس2RTL

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

3-7-2 ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

لوله های فایبرگلاس عمدتاً با دو مشخصه فشار اسمی PN و SN طبقه بندی می گردند.

1-3-7-2 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﺳﻤﯽ

طبقه بندی فشار اسمی نشان دهنده حداکثر فشار در زمان کارکرد برحسب بار یا اتمسفر می باشد و به عمق دفن لوله بستگی ندارد. هر طبقه بندی فشار اسمی بر حسب عمق نصب لوله و شرایط بسترسازی و ترانشه می تواند با یک رده سختی ترکیب گردد.

2-3-7-2 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺨﺘﯽ

ﺳﺨﺘﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی G.R.P ﻣﻌﺮﻑ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﺍی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ و ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎﺭﺟﯽ و ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻼء ﺩﺍﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ، ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺳﺨﺘﯽ ﺁﻥ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﺨﺘﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﺪﺍﺭﻩ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ، وﻟﯽ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺷﺎﺧﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻑ ﺧﻮﺍﺹ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ ﺍﺳﺖ، ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﺨﺘﯽ ﺁﻥ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺫﮐﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺟﺪﺍﺭﻩ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺳﺨﺘﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ AWWA ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮐﯿﻠﻮ ﭘﺎﺳﮑﺎﻝ kPa ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ 0/01 (ﯾﮏ ﺻﺪﻡ) ﺍﺗﻤﺴﻔـــﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷــﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧـــﺪﺍﺭﺩ DIN، ﺍﯾﻦ وﺍﺣﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘــﺮﻣــﺮﺑﻊ (N/m2) ﺍﺳﺖ. ﻫــﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾـــﻦ ﺩو وﺍﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ2، وﻟﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺍﯾﻦ وﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺜﻼً SN 5000، ﻣﻌﺎﺩﻝ 5000 N/m ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻫﺮ ﺭﺩﻩ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﺳﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺭﺩﻩ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﺮﺩﺩ.

3-3-7-2 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺮی ﻗﻄﺮ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓــﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ ﻋﻼوﻩ ﺑـــﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﺳﻤﯽ و ﺳﺨﺘﯽ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺮی ﻗﻄﺮ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮔﺮﺩﻧﺪ.

4-3-7-2 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﺭوﺵ ﺍﻟﯿﺎﻑ ﭘﯿﭽﯽ

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی G.R.P ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺭوﺵ ﺍﻟﯿﺎﻑ ﭘﯿﭽﯽ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﺳﻤﯽ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺷـــﺮﺡ ﺟﺪوﻝ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 1-7-2 و ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺮی ﻗﻄﺮ ﻃﺒﻖ ﺟﺪوﻝ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 2-7-2 ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺷﮑﻞ 1-7-2 ﻧﯿﺰ ﻣﻘﻄﻊ ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﺮ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ، ﻧﺤﻮﻩ ﻧﺼﺐ، ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی و ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻃﺮﺍﺣﯽ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ و ﻟﻮﻟﻪ و ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ و ﺩﺭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.


ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

5-3-7-2 ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﺭوﺵ ﺭﯾﺨﺘﻪﮔﺮی ﮔﺮﯾﺰ ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی G.R.P ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺭوﺵ ﺭﯾﺨﺘﻪﮔﺮی ﮔﺮﯾﺰ ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﺳﻤﯽ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺟﺪوﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 3-7-2 و ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺮی ﻗﻄﺮ ﻃﺒﻖ ﺟﺪوﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 7-4-2 ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ (2-7-2) ﻧﯿﺰ ﻣﻘﻄﻊ ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩو ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﺳﻤﯽ، ﺳﺨﺘﯽ و ﺳﺮی ﻗﻄﺮ ﺻﺮﻓًﺎ ﺑﺮﺍی ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﺮ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ، ﻧﺤﻮﻩ ﻧﺼﺐ، ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی و ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻃﺮﺍﺣﯽ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ و ﻟﻮﻟﻪ و ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ و ﺩﺭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.


ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼﺱ

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

Scroll Up