پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

page.php

سلام ریداکس2RTL

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ‌ی آزبست

دستور العمل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ‌ی آزبست

6-4-2 ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ‌ی آزبست

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﮐﻠﯿﻪ ﻟﻮﺍﺯﻡ و ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺗﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﺩﭘﻮ و ﯾﺎ ﺩﭘﻮﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ و ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻬﺎی ﺍﺟﺮﺍی ﮐﺎﺭ، ﮐﻠﯿﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﺑﺮوﺯ ﺻﺪﻣﻪ ﺑـﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁوﺭﺩ. ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺍﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ‌ی آزبست ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ و ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺑﺮوﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﮔﺮﺩﺩ.
لوله آزبست
ﻃﻮﻝ ﮐﺎﻣﯿﻮﻥ و ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻃﻮﻝ ﻟﻮﻟﻪ آزبست ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﯿﺮوﻥ ﺍﺯ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﯿﺮﺩ. ﮐﻒ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿـﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎﻑ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﻟﻐﺰﺵ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﻈﯿﺮ ﭼﻮﺏ، ﮔﻮﻩ، ﮐﯿﺴﻪ ﺷﻦ و ﺧﺎک، ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﻣﺼﺎﻟـﺢ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺗﺮﺟﯿﺤًﺎ ﻧﺮﻡ و ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻩ و ﺑﯿﻦ ﺭﺩﯾﻒ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﺍﺯ ﻟﻐﺰﺵ و ﻏﻠﻄﯿﺪﻥ و ﺗﻤﺎﺱ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺩﯾﻔﻬﺎی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺴﻤﻪ و ﯾﺎ ﺳﯿﻢ ﺑﮑﺴﻞ و ﯾﺎ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﻣﻬﺎﺭ ﺷﺪﻩ و ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﻣﻬﺎﺭی ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ و ﯾﺎ ﻧﻤﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﻗﻊ و ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮﺍی ﺍﻗﻄﺎﺭ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺭوی ﮐﺎﻣﯿﻮﻥ و ﯾﺎ ﺗﺮﯾﻠﺮ ﺭوی ﻫﻢ ﭼﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ و ﻓﻘﻂ ﺭﺩﯾﻒ ﺁﺧﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﻢ ﺑﮑﺴﻞ، ﺗﺴﻤﻪ و ﯾﺎ ﺯﻧﺠﯿﺮ و ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻧﺮﻡ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ، ﻣﻬﺎﺭ ﻣﯽﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻋﺮﺿﯽ و ﻃﻮﻟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ‌ی آزبست و ﺗﻤﺎﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻬﺎﺭیﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ آزبست ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺍﻟﯿًﺎ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ و ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪﻩ و ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰوﻡ ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭوی ﮐﺎﻣﯿﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻬﺎﺭ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﯿﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺪﯾﺪﻩ و ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﮕﺮﺩﻧﺪ.

ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی ﻟﻮﻟﻪ و ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ، ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎﺕ ﺍﺻﻠﯽ ﺯﯾﺮ ﺿﺮوﺭی ﺍﺳﺖ

– ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩ و ﺑﺎﺯ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺳﯿﻢ ﺑﮑﺴﻞ و ﯾﺎ ﺯﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﻣﻬﺎﺭی، ﺗﻤﺎﻡ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻬﺎﺭی ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ و ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﻏﻠﻄﯿﺪﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮﺩﺩ.

– ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﻬﺎﺭیﻫﺎ، ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺯ ﺭﺩﯾﻒ ﺑﺎﻻ و ﺗﺮﺟﯿﺤًﺎ ﺍﺯ ﺩو ﻃﺮﻑ ﮐﺎﻣﯿﻮﻥ و ﯾﺎ ﺗﺮﯾﻠﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﺮﺩﺩ.

– ﺑـــﺮﺍی ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻦﺁﻻﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ و ﻟﯿﻔﺖ ﺗــﺮﺍک ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺗﺨﻠﯿـــﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﮐﻮﭼﮏ و ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻗﻄﺮ 150 ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.

– ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ و ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

– ﺗﺮﯾﻠﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮﻥ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی ﺭوی ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻣﻼً ﺻﺎﻑ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﺩ.


لوله آزبست
لوله آزبست

لوله آزبست

لوله آزبست

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

Scroll Up