پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻤﭗ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آبیاری تحت فشار

اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻤﭗ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آبیاری تحت فشار

در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻤﭗ، ﻫﺪف ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻧﻮع ﭘﻤﭙﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻓﺸﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎزدﻫﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در راﺳﺘﺎی ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺪﻓﻲ ﻣﻮارد زﻳﺮ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻤﭗ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد:

1-5-4 ﺑﺪه و ﻓﺸﺎر ﻃﺮاﺣﻲ

ﺑﺪه و ﻓﺸﺎر ﻃﺮاﺣﻲ از روی ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎه اوج ﻣﺼﺮف آب ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز آﺑﻲ وﺟﻮد دارد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪﻗﺒﻼً در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ذﻛﺮ ﺷﺪ، در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻬﻼک ﭘﻤﭗ، اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر، ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی آب در آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

2-5-4 اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﻤﭗ

ﭘﻤﭙﻬﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮﺣﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻠﺰوﻧﻲ و ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ (ﻓﺸﺎر ﻗﻮی) ﻣﺤﺪود ﻣﻲﺷﻮد. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻨﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪی و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﮔﺮدد.


اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻤﭗ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آبیاری تحت فشار

3-5-4 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل ﭘﻤﭗ

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل ﭘﻤﭗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻣﻨﺤﻨﻴﻬﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪ ﭘﻤﭗ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺎر ﭘﻤﭗ ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻼﻗﻲ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺪه – ﻓﺸﺎر ﭘﻤﭗ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺪه و ﻓﺸﺎر ﻃﺮاﺣﻲ اﻧﻄﺒﺎق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻤﭗ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺎر ﭘﻤﭗ ﺑﺎ ﺑﺪه و ﻓﺸﺎر ﻃﺮاﺣﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ :

− ﭘﻤﭗ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزده ﻛﺎر ﻛﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﻜﺎن، ﺑﺎزده ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺎر در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزده ﺑﺎﺷﺪ.

− در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن از ﭘﻤﭙﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺮاش ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز از ﺗﺮاش ﻛﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

− در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺑﺪه و ﻓﺸﺎر ﻃﺮاﺣﻲ، ﺑﺪه و ﻓﺸﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪی ﭘﻤﭗ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺪه و ﻓﺸﺎر ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر، ﻓﺸﺎر را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮد.

− ﺳﻌﻲ ﺷﻮد از دورﻫﺎی ﻛﻤﺘﺮ ﭘﻤﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد 1450) دور در دﻗﻴﻘﻪ)، ﭼﻮن در دورﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ، اﺳﺘﻬﻼک ﭘﻤﭗ و ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

− در ﻣﻮرد ﭘﻤﭙﻬﺎی ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ﭘﻤﭗ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ در ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﭘﻤﭙﻬﺎی ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ، ﻓﺸﺎر اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت، ﻓﺸﺎر اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ﭘﻤﭗ ﺿﺮب ﮔﺮدد.

4-5-4 ﺗﻌﺪاد ﭘﻤﭙﻬﺎ

اﻏﻠﺐ در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺠﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﭘﻤﭗ ﺑﺰرگ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ از ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮی ﭘﻤﭙﻬﺎی ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازی در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد:

− ﺑﺪه ﻃﺮاﺣﻲ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﻚ ﭘﻤﭗ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ.

− ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری، ﺑﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ در ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎل ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد و ﻣﺪل ﭘﻤﭙﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﭘﻤﭙﻬﺎ از ﻣﺪار ﻳﺎ وارد ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪار ﺑﺪه اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ را ﺑﺎ ﺑﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﻮد.

− ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﺳﻴﺐ دﻳﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺮاﺑﻲ ﻳﻚ ﭘﻤﭗ، ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﭘﻤﭙﻬﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

− ﭘﻤﭙﻬﺎی ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ، ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﻛﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮی ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

− ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﻤﭙﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻟﺬا اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻤﭙﻬﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

5-5-4 ﭘﻤﭗ رزرو

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺧﺮاﺑﻲ آن ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻬﻼک اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ 24 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻤﭗ رزرو ﺿﺮوری ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻲ 20 ﺗﺎ 30 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﭘﻤﭙﻬﺎی اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻤﭗ رزرو در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.


اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻤﭗ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آبیاری تحت فشار

منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up