پارس اتیلن کیش

پارس اتیلن کیش به کیفیت متعهد است.

Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

سلام ریداکس2RTL

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز طراحی ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز طراحی ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، ﻃﺮاحی اﺑﺘﺪا ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎتی ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻮده و ﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮد، اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﻃﺮاﺣﻲ و زﻣﺎن اﺟﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖﺗﺮ و ﻋﻤﻠﻲﺗﺮی اﺧﺬ ﻣﻲ ﺷﻮد، اﺻﻼح ﻣﻲ ﮔﺮدد. روش ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم در ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺟﺪول اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول 28-1 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺟﺪول 5 ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ:

−    اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻴﺎه،

−    اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎک،

−    ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﻴﺎز آﺑﻲ،

−    اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﻴﺎری،

−    ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ،

−    اﺑﻌﺎد ﻣﺰرﻋﻪ، ﺷﻜﻞ ﻣﺰرﻋﻪ، آراﻳﺶ ﻣﺰرﻋﻪ، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮزﻫﺎی زﻣﻴﻦ، ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ زﻣﻴﻦ، ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اراﺿﻲ اﻃﺮاف، ﻧﻮع زراﻋﺖ در اراﺿﻲ ﻣﺠﺎور،

−    ﻣﻮاﻧﻊ از ﻗﺒﻴﻞ دﻳﻮارﻫﺎ، درﺧﺖ، ﺗﻴﺮﻫﺎی ﺑﺮق، ﻛﺎﺑﻠﻬﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، ﺟﺎده‌ﻫﺎ، ﭘﻠﻬﺎ و راه‌آهن

−    ﻣﺤﻞ ﭼﺎه، ﻣﺨﺘﺼﺎت و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ارﺗﻔﺎﻋﻲ آن در زﻣﻴﻦ،

−    ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﻧﻮع و ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻣﻼح و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎی آن،

−    ﻛﻤﻴﺖ آب، ﺣﺠﻢ آب در ﻃﻮل ﺳﺎل، ﺑﺪه، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺪه، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺪه، زﻣﺎن وﻗﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺪه،

−    ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻧﻴﺎز آﺑﻴﺎری از ﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ، ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد و ﻏﻴﺮه، و

−    ﺧﺎک و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن.

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪﻗﺒﻼً ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز آﺑﻲ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی ﺧﺎک، ﻣﻘﺪار آب آﺑﻴﺎری در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ، ﺷﺪت ﭘﺨﺶ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاحی اوﻟﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی ﻗﺒﻠﻲ ﻃﺮاح ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ و ﺑﺮ آن اﺳﺎس آراﻳﺶ و ﺳﭙﺲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد. ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد:

−    ﺟﺪوﻟﻲ از ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎک و ﮔﻴﺎه و ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻏﻴﺮه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺟﺪول ﻧﻮع ﺧﺎک، ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪی، ﻣﻨﺒﻊ آب و ﻧﻴﺮوی ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﻮع ﮔﻴﺎه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﻳﺪ ذﻛﺮ ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه ﻃﺮاح ﺑﺎﻳﺪ درﺧﺼﻮص ﺗﻮان ﻣﺎﻟﻲ زارع، ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﺳﻮد ﺑﺎﻧﻜﻲ، وﺟﻮد ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ، ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺗﻮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ زارع ﻧﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ،


ﺟﺪول -28-1 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻃﺮاﺣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﺑﺎراﻧﻲ و ﻣﻮﺿﻌﻲ [42]

−    ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻨﺪ ﻓﻮق و ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻠﻲ و روﺷﻬﺎی ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻋﻤﻖ و ﻣﻘﺪار آب آﺑﻴﺎری در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲﮔﺮدد،

−    ﻣﺘﻮﺳﻂ دوره ای ﻛﻪ ﻧﻴﺎز آﺑﻲ در آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد. ﻧﻴﺎز آﺑﻲ روزاﻧﻪ و ﻓﺼﻠﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد،

−    ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ آﺑﻴﺎریﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد،

−    ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪدﺳﺖ آﻳﺪ،

ﭘﺲ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد،

−    ﻓﺸﺎر ﻛﺎری ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺪت ﭘﺨﺶ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ، ﺑﺪه و اﻧﺪازه ﺳﺮ آﺑﭙﺎﺷﻬﺎ و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد،

−    ﺗﻌﺪاد آﺑﭙﺎﺷﻬﺎ ﻳﺎ ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻢ زﻣﺎن ﻛﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪﻛﺮد،

−    اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آراﻳﺶ ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﻲ و ﺑﺎل ﻛﻪ در آن ﺗﻌﺪادی آﺑﭙﺎش ﻳﺎ ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﻢزﻣﺎن ﻛﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد،

−    ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻزم در آراﻳﺶ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد،

−    اﻧﺪازه و ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد،

−    ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﻻزم در ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد،

−    ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺪت ﭘﺨﺶ آب ﺑﻪدﺳﺖ آﻳﺪ،

−    ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد،

−    ﻛﻨﺘﺮل اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز،

−    ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﻛﺎر و آﺑﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد،

−    ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺑﻴﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آراﻳﺶ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ، و

−    ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﭘﻤﭗ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﻛﺎری و ﺑﺎزده آن در داﻣﻨﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎری ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ.
منو – ستون سمت راست

عناوین پربازدید

تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 اتصالات پلی اتیلن
 لوله لایروبی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 قیمت اتصالات پلی اتیلن
 لیست قیمت محصولات پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در لایروبی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

جستجو – ستون سمت چپ

اسلایدر – ستون سمت چپ

 • pepipe21
 • pepipe23
 • pepipe28
 • pipeproduction31
 • Plastic manhole integration
 • 24
 • cagefishfarming9
 • cagefishfarming10
 • cagefishfarming11
 • cagefishfarming12
 • cagefishfarming13
 • Corrugated double pipe
 • corrugatedpipe17
 • corrugatedpipe18
 • corrugatedpipe19
 • corrugatedpipe25
 • hdpewinder27
 • Manhole
 • manhole2
 • javascript image slider
 • PE pipe production

نظرسنجی

نظرسنجی – ستون سمت چپ

ایکون ها – ستون سمت چپ

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد. :: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::

ContactUs
Scroll Up