شرکت پارس اتیلن کیش با حضوری فعال پذیرای بازدیدکنندگان محترم داخلی و خارجی واقع در محل دائمی نمايشگاه بين المللی تهران، فضای باز روبروی سالن خلیج فارس می باشد.