مدير كل دفتر آب و خاك كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي از كاهش 25 درصدي ميزان آب استحصالي كشور خبر داد.