Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی، ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ لوله GRP

2-8-7-2 بلندکردن و جابجایی، بارگیری، حمل و باراندازی لوله و متعلقات

در بلند کردن و جابجایی، بارگیری، حمل و باراندازی لوله و متعلقات فایبرگلاس، توجه به نکات عمده زیر ضروری است.

- بدنه و لبه لوله و متعلقات باید در مقابل هرگونه صدمه محافظت گردند.

- در بلند کردن و جابجایی لوله ها و متعلقات، باید از تسمه برزنتی و یا چرمی و با پهنای کافی استفاده شود. استفاده از زنجیر و سیم بکسل و بازوی لیفت تراک فقط در صورتی مجاز است که با مصالح محافظ، نظیر نمد، لاستیک و مشابه آن کاملاً پوشش شده باشند.

- استفاده از قلاب برای بلند کردن و جابجایی لوله و متعلقات از دو سر آن مجاز نمی باشد. لوله ها باید همیشه از بدنه بلند شوند.

- تسمه و یا طناب و سیمهای پوشش شده مصرفی نباید باعث ایجاد بار متمرکز و فشار زیاد و ایجاد فرورفتگی در بدنه لوله شوند.


ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی، ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ لوله GRP

- بلند کردن و جابجایی لوله ها و متعلقات با استفاده مستقیم از جام و یا چنگک وسایلی نظیر بیل مکانیکی، لودر و ماشین آلات مشابه ممنوع می باشد. استفاده از لیفت تراک با پیش بینی تمهیدات لازم ذکر شده مجاز خواهد بود.

- بلند کردن و جابجایی لوله و متعلقات از طریق عبور دادن سیم بکسل، طناب، زنجیر و وسایل مشابه از داخل لوله مجاز نمی باشد.

- باید توجه شود که هر لوله و متعلقات به تنهایی بلند شده و جابجایی و بلند کردن چند لوله و یا متعلقات با یکدیگر مجاز .(8-7- نمی باشد، مگر این که لوله ها قبلاً به صورت مناسب بسته بندی شده باشند (شکل 2

- ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻋﺪﺩ ﺗﺴﻤﻪ و ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺍی ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩو ﺗﺴﻤﻪ ﺑﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﺭ ﺩو ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺑﺪﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

- بلند کردن مجموعه لوله های تلسکوپی (اقطار کوچک درون اقطار بزرگ) با یک تسمه و وسایل مشابه مجاز نمی باشد و .حتماً باید از دو محل اتصال استفاده نمود

تسمه ها و سایر وسایل مورد استفاده در جابجایی لوله ها و متعلقات باید مرتباً کنترل و از به کار بردن وسایل معیوب و مستعمل خودداری شود.

توجه شود که در زمان بلند کردن و جابجایی لوله و متعلقات، کارگران و افراد زیر آن قرار نداشته باشند.

- از برخورد لوله و متعلقات با یکدیگر و سایر اشیاء و وسایل و ساختمانها در حین بلند نمودن و جابجایی جلوگیری شود.

- از پیچ خوردن و چرخیدن تسمه ها و وسایل مشابه در حین بلند نمودن و جابجایی لوله ها جلوگیری گردد.

- از حرکت تند و توقف ناگهانی بازوی جرثقیل در طول مدت بلند نمودن و جابجایی لوله ها اجتناب شود.

- کارگران و افرادی که در محدوده عملیات جابجایی و بلند کردن لوله ها و متعلقات قرار دارند، از وسایل ایمنی شخصی (کلاه، کفش و دستکش) استفاده نمایند.


ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی، ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ لوله GRP
ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی، ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ لوله GRP

در بارگیری و حمل لوله و متعلقات، رعایت نکات عمده زیر ضروری است.

- حمل و نقل لوله ها روی تریلی کفی انجام شود.

- حداقل دو الوار عمود بر جهت لوله ها روی کف تریلی و یا کامیون قرار داده شود. عرض الوارها به نحوی باشد که از فشار و بار متمرکز و نقطه ای به بدنه لوله جلوگیری شود.

- لوله ها روی الوارها قرار گرفته و برای جلوگیری از غلطیدن آنها، یک عدد گوه در هر یک از قسمتهای انتهایی الوارها. توجه شود که ضخامت الوارها و ابعاد گوه ها باید یکسان -7- نصب و توسط قید روی الوار محکم شود باشند.

در حالتی که بیش از یک ردیف لوله بارگیری می شود، جهت لوله های دارای سرکاسه و یا اتصالی در ردیف بالا عکس ردیف زیر باشد.

- در حد فاصل سر لوله های اولین ردیف با اتاق راننده یک الوار مناسب برای جلوگیری از حرکت طولی لوله ها قرار داده شود.

- تمام ردیفهای لوله با تسمه و یا سیم بکسل و یا زنجیر مهار شده و در محل تماس مهاری ها سیمی و زنجیری با بدنه لوله ها، نمد و یا لاستیک و یا بالشتک نرم قرار داده شده و اطمینان حاصل گردد که کلیه مهاری ها کاملاً محکم باشند تا از غلطیدن و یا حرکت طولی لوله ها در حین حرکت جلوگیری شود.

- متعلقات نیز به صورت مناسب روی کامیون قرار داده شوند، به نحوی که در حین حمل ونقل، هیچ گونه جابجایی و حرکت آنها، امکان پذیر نباشد.

در طول مدت حمل، مهاری ها متوالیاً کنترل و در صورت لزوم محکم گردند.

در حین حمل و نقل و برای اطمینان از عدم خراش بدنه لوله ها در اثر لرزش، از تماس لوله ها با یکدیگر جلوگیری شود.

- حمل لوله ها به صورت تلسکوپی (قطرهای کوچکتر درون اقطار بزرگتر) مجاز می باشد، مشروط بر اینکه از تکان و لرزش تمام لوله ها در حین حمل و نقل و جابجایی، به نحو مناسب جلوگیری شود.


ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی، ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ لوله GRP

در باراندازی لوله و متعلقات، رعایت نکات اصلی زیر ضروری است.

- قبل از آزاد نمودن و باز نمودن تسمه ها، سیم بکس لها و یا زنجیرهای مهاری، تمام گوه ها کنترل شود تا از محکم بودن آنها و در نتیجه اجتناب از غلطیدن لوله ها اطمینان حاصل گردد.

- پس از باز نمودن مهاری ها، لوله ها از ردیف بالا و ترجیحاً از دو طرف کامیون و یا تریلی تخلیه گردند.

- انداختن و پرتاب لوله ها و متعلقات به هنگام تخلیه، تحت هیچ شرایطی مجاز نمی باشد.

- لوله های تلسکوپی به ترتیب و جداگانه و از قطر کوچکتر تخلیه و یا جابجا شوند. در این کار لوله ها نباید با یکدیگر برخورد نموده و یا بر روی هم کشیده شوند.

- توجه شود که به سر لوله و متعلقات در زمان باراندازی صدمه وارد نشود.

- کلیه سطوح خارجی لوله ها قبل از تخلیه کنترل و لوله های مشکوک و صدمه دیده جداگانه انبار شوند. کنترل سطوح داخلی لوله های با قطر بزرگ نیز ضروری است. توجه شود که هرگونه فرورفتگی ظاهری بدنه لوله می تواند به معنی احتمال صدمه سطح داخلی لوله باشد.


ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی، ﺣﻤﻞ، ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯی، ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭی و ﺭﯾﺴﻪﮐﺮﺩﻥ لوله GRP

3-8-7-2 ریسه کردن

لوله ها باید با توجه به نکات زیر در طول مسیر ریسه گردند.

- هرگونه سنگ و یا سایر مصالح اضافی برداشته شده و پستی و بلندیهای مسیر کاملاً هموار گردد.

- لوله ها با تمام جسم و بدنه روی زمین قرار گرفته و مهار شده و از غلطیدن آنها با به کارگیری وسایل مناسب، جلوگیری گردد.

- ریسه کردن لوله ها در کنار ترانشه باید یا پس از اتمام عملیات حفاری و بسترسازی انجام و یا از ورود خاک و سایر مصالح به داخل لوله در حین عملیات اجرایی و بسترسازی جلوگیری گردد.

- اطمینان حاصل شود که هیچ قسمت از بدنه لوله روی بستر سنگی و یا پستی و بلندی قرار نگیرد و تمام بدنه لوله روی زمین باشد.

- در صورت لوله گذاری در شیب، تمهیدات لازم برای جلوگیری از لغزش لوله های ریسه شده پیش بینی شود.

- تمام تمهیدات لازم برای جلوگیری از صدمه به سر لوله ها به کار گرفته شود.

مطالب مرتبط

عناوین پربازدید

 تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه اتحادیه اروپا
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد.

:: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::