Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ فاضلابی

5-6-2 ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮی و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ، ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺩﻗﺖ و ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁوﺭﺩ، ﺗﺎ ﺻﺪﻣﻪﺍی ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ وﺍﺭﺩ ﻧﯿﺎﯾﺪ. ﺑﻠﻨﺪﮐﺮﺩﻥ و ﭘﺎﺋﯿﻦﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﻧﯿﺰ، ﺍﺯ ﮐﺎﻣﯿﻮﻥﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺻﺎﻑ و ﺑﺪوﻥ ﻣﯿﺦ و ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﺳﻄﻮﺡ ﺗﯿﺰ و ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻠﻨﺪﮐﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ، ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺗﺴﻤﻪﻫﺎی ﭘﻬﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ و ﺍﺯ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩﻥ ﺯﻧﺠﯿﺮ، ﻗﻼﺏ، ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺳﺨﺖ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺮﺍی ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻃﻮﻝ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 6 ﻣﺘﺮ، ﺍﺯ ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮﺯﯾﻊﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﯿﺮو ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ (5-6-2) ﻧﺤﻮﻩ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ.

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍی ﺟﺎﺑﺠﺎﮐﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ، ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺭوی ﺯﻣﯿﻦ ﺳﺨﺖ ﺑﻐﻠﻄﺎﻧﺪ. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ، ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺭوی ﺭﯾﻞ ﻓﻠﺰی ﯾﺎ ﺍﻟﻮﺍﺭ ﭼﻮﺑﯽ ﺳﺮ ﺩﻫﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ، ﺿﺮﺑﻪﺍی ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ وﺍﺭﺩ ﻧﺸﺪﻩ و ﯾﺎ ﺧﺮﺍﺵ و ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮﺩ ﻧﯿﺎﯾﺪ. ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﺟﺪﺍﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﻓﻠﺰی و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺗﯿﺰ، ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ و ﯾﺎ ﮐﻨﺪﻩﺷﺪﻥ ﺟﺪﺍﺭﻩ ﺁﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮔﺮﺩﺩ.

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﻣﺎی ﺯﯾﺮ ﺻﻔﺮ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﺳﺨﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻧﮑﺮﺩﻩ و ﯾﺎ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﮑﻨﻨﺪ، ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﯾﺎ ﯾﺨﺒﻨﺪﺍﻥ، ﺩﻗﺖ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻟﻐﺰﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻄﺢ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻤﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ وﺍﺭﺩ ﻧﺸﻮﺩ.

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭوﻝ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﺯﮐﺮﺩﻥ، ﺭوی ﺳﻄﺢ ﺳﺨﺖ ﮐﺸﯿﺪﻩ و ﺑﺎﺯ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺎﺯﮐﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺭوﻝ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﯿﭻ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ و ﺗﺎﺏ ﺑﺮﻧﺪﺍﺭﺩ.


ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ فاضلابی

6-6-2 کنترل ورود لوله و متعلقات به کارگاه

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ، ﺑﺎ ﺭوﺵﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻣﻮﺭﺩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﮐﻨﺘﺮﻝﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﻮﺩﻩ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﻼً ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺯﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ و ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ وﺟﻮﺩ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﯾﺮﺍﺩ، ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺻﻮﺭﺕﺟﻠﺴﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

- ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﮐﺎﻻی ﺣﻤﻞﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮔﺮﺩﺩ.

- ﻫﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕﻫﺎی ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ، ﺩﺭ ﺑﺮگ ﺭﺳﯿﺪ ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ.

- ﻟﯿﺴﺖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺳﯿﺐﺩﯾﺪﻩ و ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻮﺍﻗﺺ ﺩﺭ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺣﻤﻞﺷﺪﻩ ﻓﻮﺭﺍً ﺗﻬﯿﻪ و ﺍﻋﻼﻡ ﺷﻮﺩ.


ﺣﻤﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻠﯽﺍﺗﯿﻠﻦ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ فاضلابی
مطالب مرتبط

عناوین پربازدید

 تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه اتحادیه اروپا
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد.

:: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::