Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ، ﺗﻌﻤﯿﺮ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﯾﺦﺯﺩﮔﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

18-1-2 ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮﻻﺩی

ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮﻻﺩی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ و ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭی، ﺍﺯ ﺳــﺎﯾﺮ ﻟـﻮﻟـﻪﻫﺎ ﺁﺳﺎﻥﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﺵ و ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ، ﻧﺼﺐ ﺳﻪﺭﺍﻫﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ ﺁﻥ، ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﺍی ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ، ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ، ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﻏﯿﺮﻩ ﺭﺍ ﺗﻘﺮﯾًﺒﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺯ ﺧﻂ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ.

ﻧﺤﻮﻩ ﻧﺼﺐ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑــﺮ ﺭوی ﺧﻂ ﻟــﻮﻟــﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭی و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻃﺒﻖ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ 11-1-2 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺟﺮﺍی ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ.

- ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻓﻠﻨﺞﺩﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﻮﺵ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

- ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ و ﻋﻨﺪﺍﻟﻠﺰوﻡ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻠﻨﺞ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ وﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

- ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺮﺵ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺩﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﻪﺍﻧﺘﻬﺎی ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ (ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ) وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

- ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺵ و ﺳﻮﺭﺍﺥ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻂ ﺍﺻﻠﯽ، ﺷﯿﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺮﺵ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ و ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.


انشعاب روی خط لوله فولادی

19-1-2 ﺗﻌﻤﯿﺮ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﺭوی ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ، ﮐﻠﯿﻪ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﺻﺪﻣﻪ ﺩﯾﺪﻩﺍﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ و ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺎوﺭ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ، ﺷﯿﺮﺁﻻﺕ، ﭘﯿﺞ و ﻣﻬﺮﻩﻫﺎ، ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ و ﻏﯿﺮﻩ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭوﺭی ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮔﺮﺩﻧﺪ.

20-1-2 ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﯾﺦﺯﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی

ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺎﺭی ﺑﻮﺩﻥ ﺁﺏ، ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﯾﺦﺯﺩﮔﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﻣﺎی ﺁﺏ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪﺍﻧﺠﻤﺎﺩ ﺑﺮﺳﺪ و ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﺭی و ﯾﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮﺩﻥ، ﺁﺏ ﺩﺭوﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺦ ﻣﯽﺭﺳﺪ. ﺍﯾﻦ ﺍﻣــﺮ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺣﺮﺍﺭﺗــﯽ ﺩﺭ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺭوﮐﺎﺭ، ﺳﺮﺩ ﺷﺪﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺪﻓﻮﻥ و ﯾﺎ ﺍﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺩﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﺦﺯﺩﻥ ﮐﺎﻣﻞ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽﺍﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺭﺳﯿﺪﻩ و ﺳﭙﺲ ﺣﺪوﺩ 300 Btu ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺁﺏ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﺩ.

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ، ﺿﻤﻦ ﻟﺰوﻡ ﻋﺎﯾﻖﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺭوی ﺯﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﮐﻢ ﮐﺎﺭﮔﺬﺍﺭی، ﻋﻤﻖ ﯾﺦﺯﺩﮔﯽ ﺯﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻗﯿﻘًﺎ ﺑﺮﺭﺳﯽ و ﺳﭙﺲ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻋﻤﻖ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮﺩ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ، ﻋﻤﻖ ﯾﺦﺯﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪﺍی ﺣﺪوﺩ 1/5 ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦﻫﺎی ﺭﺳﯽ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ، ﻋﻤﻖ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦﻫﺎی ﺭﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪﺍی ﺑﺎﺷﺪ.


انشعاب روی خط لوله فولادی
مطالب مرتبط

عناوین پربازدید

 تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه اتحادیه اروپا
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد.

:: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::