Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

 آبیاری قطره ای

روشهای نوین آبیاری

انواع روشهای نوین آبیاری در کشاورزی

آﺑﯿﺎری از روزﮔﺎران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎي ﺳﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ. اﻣﺎ اﻣﺮوزه روشﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ روشﻫﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر درﺳﺖ و در ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. در آﺑﯿﺎری ﺑﺎﯾﺪ از روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ در ﻣﺼﺮف آب ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺷﻮد و ﻫﻢ از ﺷﺴﺘﻪﺷﺪن و ﺧﺴﺎرت زدن ﺑﻪ ﺧﺎك ﮐﺸﺎورزي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪﻋﻤﻞ آﯾﺪ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺸﺎورزان و ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع روشﻫﺎي آﺑﯿﺎري در ﮐﺸﺎورزي ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪررﻓﺖ آب در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎبراﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻫﺪر روي اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي و ﮐﺎوشﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪاي در ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ انواع روشهای نوین آبیاری

در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان از ﯾﮏﺳﻮ ﺑﯿﺶ از 80 درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺪ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان راﻧﺪﻣﺎن و ﺑﺎزدﻫﯽ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﻮم آن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ روش‌ﻫﺎي ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ آﺑﯿﺎري ﺑﻪﻫﺪر ﻣﯽرود. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﮐﻤﺒﻮد آب و آﻟﻮدﮔﯽ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎل آب ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﮐﺎراﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺼﺮف آب در ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن را در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ. ﻫﻢ-ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي آب و اﻓﺰاﯾﺶ دورهﻫﺎي ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزي ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻤﺒﻮد آب ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﻬﺎن در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ (ﺣﯿﺪري ﺳﺎرﺑﺎﻧﯽ،.1392)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﻗﻠﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي و ﺿﺮورت اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزي از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺤﺪود، اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب ﮐﺸﺎورزي از ﺿﺮورﯾﺎت ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي اﺳﺖ(ﺧﯿﺮاﺑﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، .1374)
ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺤﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﺑﺤﺮان آﺑﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻮرد آبﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر از ﭼﺎهﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. در واﻗﻊ ﺣﻔﺮ ﭼﺎهﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎدهاي ﮐﻪ از ﭼﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ 100 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ از ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺳﻔﺮهﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ . روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﭼﺎهﻫﺎ و ﺗﺨﻠﯿﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﺮداﺷﺖ آب رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ 10 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺰان روان آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ 46 درﺻﺪ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و در ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل آﺑﯽ 53 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﻪ 25 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ(ﭼﯿﺖ ﭼﯿﺎن، .1393)
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺸﺎورزان و ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع روشﻫﺎي آﺑﯿﺎري در ﮐﺸﺎورزي ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻫﺪرروي اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در روش‌های نوین آبیاری

رﺣﺎﻣﺎن و ﻫﻤﮑﺎران (2004)ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﯿﺎري، ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﮐﺸﺎورزان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮدد، اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎت ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ و ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﮔﺮدد. ذﺧﯿﺮه آﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب زراﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﻣﺴﻄﺢﺳﺎزي ﺑﻬﺘﺮ اراﺿﯽ، آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر) و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آب زراﻋﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻓﻦآوريﻫﺎي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﮐﯿﺠﻦ و ﻫﻤﮑﺎران (2003)، ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻞ در آﺑﯿﺎري اﻧﺘﻘﺎل آب از ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺤﯿﻂ ﻏﯿﺮﻣﻄﻤﺌﻦ ﮐﺸﺎورزان روي ﺑﺬر و آﻣﺎدهﺳﺎزي زﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻬﺮه وري آب ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آب ﺟﺰء ﺟﺪاﺋﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب در ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد آب ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺑﺮاي ﮐﺸﺎورزان ﻣﺼﺮ و ﺷﻤﺎل ﭼﯿﻦ، ﻗﺮار دادن ﭘﻤﭗﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ در ﻧﻬﺮﻫﺎي زﻫﮑﺸﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آب اﻣﺮ ﻋﺎدي اﺳﺖ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﺑﯿﺎري از اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﮐﯿﺐ آب زﻫﮑﺸﯽ ﺑﺎ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺳﺘﯿﺮي (2000) راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻤﺒﻮد آب و در ﺣﯿﻦ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ارﻗﺎم ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﮐﻢآﺑﯽ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز، ﮐﺎرﺑﺮد آﺑﯿﺎري ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﺑﺮداﺷﺖ از آب ﺑﺎران و آبﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﮐﻢآب ﻟﺰوم ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي روشﻫﺎي و ﻓﻨﻮن ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﺗﻨﺶﻫﺎي رﻃﻮﺑﺘﯽ ﺿﺮوري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

روش ﭘﮋوﻫﺶ در زمینه روشهای نوین آبیاری

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﮐﺎوشﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪاي و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد و ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪ. در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎوره و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺻﻮرت.

اﻧﻮاع روشﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي:

آﺑﯿﺎري از روزﮔﺎران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎي ﺳﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ. اﻣﺎ اﻣﺮوزه روشﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ روشﻫﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر درﺳﺖ و در ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﺎورزي ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. در آﺑﯿﺎري ﺑﺎﯾﺪ از روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ در ﻣﺼﺮف آب ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺷﻮد و ﻫﻢ از ﺷﺴﺘﻪﺷﺪن و ﺧﺴﺎرتزدن ﺑﻪ ﺧﺎك ﮐﺸﺎورزي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪﻋﻤﻞ آﯾﺪ(ﺣﺠﺎزي و ﮔﺮﺟﯽ، .1386 ) آﺑﯿﺎري از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد اﻣﺎ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ، ﭘﺨﺶ آب روي زﻣﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻔﻮذ در ﺧﺎك ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﯿﺎه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﻘﻂ 15 درﺻﺪ از زﻣﯿﻦﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي دﻧﯿﺎ ﺗﺤﺖ آﺑﯿﺎري ﻗﺮار دارﻧﺪ و 85 درﺻﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﻢ و ﺑﺪون آﺑﯿﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزي و ﻏﺬاي ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن از ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎي آﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ آﺑﯿﺎري در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي اﺳﺖ(دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺳﺎﻧﯿﭻ، .1386)

1-4روشﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ آﺑﯿﺎري ﺳﻄﺤﯽ (ﮐﺮﺗﯽ و ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ)؛

1-1- 4آﺑﯿﺎري ﮐﺮﺗﯽ

راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ روش آﺑﯿﺎري در اﯾﺮان در اﯾﺮان، آﺑﯿﺎري ﮐﺮﺗﯽ اﺳﺖ . ﻋﻠﺖ آن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ آﺑﯿﺎري در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﺎورزان و ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ﮐﺮتﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﻬﺎر ﮔﻮش ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. آﺑﯿﺎري ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺮﺗﯽ ﺑﺮاي ﺧﺎكﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آب در آنﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. اﯾﻦ روش ﺑﺮاي زﻣﯿﻦﻫﺎي ﺻﺎف و ﺑﺪون ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺣﺒﻮﺑﺎت، ﯾﻮﻧﺠﻪ، ﺑﺮﻧﺞ، ﺑﺎغﻫﺎي ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰي را آﺑﯿﺎري ﮐﺮد. از اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﻦ ﺧﺎكﻫﺎي ﺷﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد(ﮐﺮﺑﺎﺳﯽ، .1386)

2-1-4ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ داﺋﻢ (ﮐﺮت ﺑﺮﻧﺞ)

آﺑﯿﺎري ﺑﻪ روش ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ داﺋﻢ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن آب ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻢ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎوب وارد زﻣﯿﻦ ﺷﺪه و ﺧﺎك را ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻤﯽ ﻏﺮﻗﺎب ﻣﯽﺳﺎزد از روش آﺑﯿﺎري داﺋﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﺒﺎع و ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن وﻓﻖ دﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﮔﯿﺎه ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺳﻄﻮح ﺻﺎف ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد. روش ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ داﺋﻢ در زﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي ﮐﻢ از ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل، ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻻﯾﻪ اي ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي زراﻋﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﺒﺎع، در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدي، ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻘﯽ ﻣﺤﺪود ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺨﻢ ﻻﯾﻪ زﯾﺮ ﺳﻄﺤﯽ و ﯾﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﺳﻔﺮه زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدن ﺧﺎك، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(ﺻﺪﯾﻘﯽ و ﻓﺮزﻧﺪ وﺣﯽ،.1390)

3-1-4 ﻣﺎﻧﺪاﺑﯽ (ﭘﺮ و ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن آب)

آﺑﯿﺎري ﺑﻪ روش ﻣﺎﻧﺪاﺑﯽ (ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎ آب و زﻫﮑﺸﯽ)ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع آﺑﯿﺎري ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ داﺋﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﺎك ﻣﺘﻨﺎوﺑﺎً از آب ﭘﺮ و ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. از روش ﻣﺎﻧﺪاﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻏﺮﻗﺎب ﺷﺪن ﻣﻮﻗﺖ در دورهﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ آﺑﯿﺎري ﺑﺎﺷﻨﺪ . آﺑﯿﺎري در اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎ از آب و ﺣﻔﻆ آن ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ ﻋﻤﻘﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮدد. اﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﺧﺎكﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذ ﮐﻢ و اراﺿﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. روش ﻣﺎﻧﺪاﺑﯽ ﺑﺮاي آﺑﯿﺎريﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده. در اﯾﻦ روش، آب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﯿﺎر ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺎك ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ(ﺑﺎﻣﺮي و ﻫﻤﮑﺎران، .1386)

2-4 روشﻫﺎي ﻣﺪرن آﺑﯿﺎري ﺳﻄﺤﯽ (ﻧﻮاري و ﺷﯿﺎري)؛

1-2-4 آﺑﯿﺎري ﻧﻮاري

در اﯾﻦ روش ﻣﺰرﻋﻪ را ﻧﻮارﺑﻨﺪي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﭘﻬﻨﺎي ﻧﻮارﻫﺎ 5 ﺗﺎ 15 ﻣﺘﺮ و درازاي آن ﻫﺎ 75ﺗﺎ 300 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮزﮐﺸﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻔﻮذ آب در زﻣﯿﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮوي آب در داﺧﻞ ﻧﻮارﻫﺎ اﺳﺖ. از اﯾﻦ روش ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻦﻫﺎي ﮐﻢ ﺷﯿﺐ و ﺑﺮاي ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻋﻠﻮﻓﻪاي، ﻏﻼت و ﺑﺎغﻫﺎي ﻣﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد(ﮐﺮﺑﺎﺳﯽ، .1386)

2-2-4 آﺑﯿﺎري ﺷﯿﺎري (ﻧﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﺟﻮي ﭘﺸﺘﻪاي):

در اﯾﻦ روش آب را در ﺷﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ دو ردﯾﻒ ﮐﺸﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده‌اﻧﺪ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﺎك،ﺷﯿﺎرﻫﺎي را روي ﺧﻂ ﺗﺮاز درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ روش آﺑﯿﺎري ﺑﺮاي ﺧﺎكﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪاي ﯾﺎ ﺧﺎكﻫﺎي ﺳﺒﮏ و ﻧﯿﺰ ﺧﺎكﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺗﺮكﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ردﯾﻔﯽ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺜﻞ ذرت و ﭘﻨﺒﻪ را آﺑﯿﺎري ﮐﺮد (Karami, 2009)

ﻋﯿﺐﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ:

در آﺑﯿﺎري ﺳﻨﺘﯽ ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮان آب را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد، آب زﯾﺎدي ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﯽرود. در اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ آب از ﯾﮏ ﻃﺮف وارد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد، ﺧﺎكﻫﺎي زراﻋﯽ ﺳﻄﺤﯽ را ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد. در آﺑﯿﺎري ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا زﻣﯿﻦ را ﺻﺎف ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدي دارد. در آﺑﯿﺎري ﺳﻨﺘﯽ اﺑﺘﺪاي زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻧﺘﻬﺎي آن آب ﻣﯽﺧﻮرد. دراﯾﻦ روش اﺗﻼف آب ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ(ﭘﻮرزﻧﺪ،.1382)

3-4 روشﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر (ﺑﺎراﻧﯽ، ﻗﻄﺮهاي و ﻣﯿﮑﺮو)

ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آب را ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎري ﺑﯿﺶ از ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزي، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﮐﻼن دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮﺷﺪن ﮐﺎرﮐﺸﺎورزي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه. ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ذاﺗﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ-ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ روشﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در ﮐﺸﻮر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ روشﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﺳﻄﺤﯽ ﺷﺪه. اﯾﻦ ﻧﻮع آﺑﯿﺎري ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ در ﻣﺼﺮف آب را در ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ دارد. در اﯾﻦ روش ﭼﻮن آب در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ از داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻮا و ﺧﺎك ﻧﺪارد، اﺗﻼف آب ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻤﺘﺮ از آﺑﯿﺎري ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ آب و ﻧﯿﺮوي ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ . آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ دو روش آﺑﯿﺎري ﺑﺎراﻧﯽ و ﻗﻄﺮهاي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد. روش آﺑﯿﺎري ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮهاي و ﺧﻄﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد(ﺻﺪﯾﻘﯽ و ﻓﺮزﻧﺪ وﺣﯽ، .(1390

 1-3- 4 آﺑﯿﺎري ﺑﺎراﻧﯽ

در اﯾﻦ روش آب ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ وارد ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﺑﭙﺎش ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﻄﺮهﻫﺎي ﺑﺎران روي ﻣﺤﺼﻮل، ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد. وﺳﺎﯾﻞ ﻻزم ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري ﺑﺎراﻧﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎن، آﺑﭙﺎشﻫﺎ.

1-1-3-4آﺑﯿﺎري ﺑﺎراﻧﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ

در اﯾﻦ روش آب از ﻣﻨﺒﻊ (ﭼﺸﻤﻪ، ﭼﺎه، ﻗﻨﺎت، ﮐﺎﻧﺎل ﯾﺎ رودﺧﺎﻧﻪ) ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﻤﭗ وارد ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد و از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻪ آﺑﭙﺎشﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮهﻫﺎي رﯾﺰ ﺑﺮ روي ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد. در روش آﺑﯿﺎري ﺑﺎراﻧﯽ ﻟﻮﻟﻪاي ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺤﺮك، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﭘﺎﯾﻪ آﺑﭙﺎش و آﺑﭙﺎشﻫﺎ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. از اﯾﻦ روش ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﮐﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ در آنﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﻋﯿﺐ ﻣﻬﻢ آن زﯾﺎد ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاري اﺳﺖ(ﮐﺮﻣﯽ و رﺿﺎﯾﯽﻣﻘﺪم،)

2-1-3-4آﺑﯿﺎري ﺑﺎراﻧﯽ ﻗﺮﻗﺮهای گان

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻮار و ﻧﺎﻫﻤﻮار و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻗﺮﻗﺮه، ﺗﻮرﺑﯿﻦ، ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه، ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ، آﺑﭙﺎش. دﺳﺘﮕﺎه آﺑﯿﺎري ﺑﺎراﻧﯽ ﻗﺮﻗﺮه اي داراي ﯾﮏ ﻗﺮﻗﺮه ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﺳﯽ ﻗﺮار دارد و ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ از ﺟﻨﺲ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺨﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود 300 ﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد دور اﯾﻦ ﻗﺮﻗﺮه ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ روش آﺑﭙﺎش آب را ﺑﻪ ﺻﻮرت داﯾﺮه اي و ﺑﻪ ﺷﻌﺎع 40 ﺗﺎ 50 ﻣﺘﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ روش ﻣﻘﺪار آب ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺮﻗﺮه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد. اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺮﻗﺮه زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد و آب ﮐﻤﺘﺮي ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻟﻮﻟﻪ آﻫﺴﺘﻪﺗﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد آب زﯾﺎدﺗﺮي ﺗﻮﺳﻂ آﺑﭙﺎش ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺬﮐﺮ در اﯾﻦ روش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮان ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده از آن دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪﻋﻤﻞ آﯾﺪ و از ﺗﻤﺎس آن ﺑﺎ اﺟﺴﺎم زﺑﺮ و ﺗﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد. ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﯾﮏ دور ﭼﺮﺧﺶ آﺑﭙﺎش 2 ﺗﺎ 5 دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﯾﮏ ﺗﻮري در ﻣﺴﯿﺮ ورود آب ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه از داﺧﻞ ﺷﺪن ﮐﺎه و ﮐﻠﺶ و ﮔﻞ وﻻي ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﻮرﺑﯿﻦ و آﺑﭙﺎش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﺷﻮد(ﮐﺮﺑﺎﺳﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، 1390)

3-1- 3-4آﺑﯿﺎري ﺑﺎراﻧﯽ ﻏﻠﺘﺎن (وﯾﻞ ﻣﻮو)

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري ﻣﺰارﻋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮار و ﻣﺴﻄﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﯿﺎﻫﺎن ردﯾﻔﯽ در آنﻫﺎ ﮐﺸﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﺎراﯾﯽ زﯾﺎدي دارد. اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه آﺑﯿﺎري وﯾﻞ ﻣﻮو ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣﻮﺗﻮر و ﺷﺎﺳﯽ، ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ و ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ ﺧﺮﻃﻮﻣﯽ، ﭼﺮخ ﻫﺎ، آﺑﭙﺎش ﻫﺎ. ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﺟﻨﺲ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﺳﺖ و 10ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻗﻄﺮ دارد ﮐﻪ از وﺳﻂ ﭼﺮخﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرد. اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻢ آب را آﺑﭙﺎش ﻫﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺮخ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺘﮕﺎه از ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه و زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﭼﺮخﻫﺎي ﮐﻨﺎري ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭘﺎﮐﻮﺗﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻼت، ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ(ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﻧﯿﺎ، .1389)

4-1-3-4آﺑﯿﺎري دوار ﻣﺮﮐﺰي(ﺳﻨﺘﺮ ﭘﯿﻮت)

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري اﻧﻮاع ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭘﺎ ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. دﺳﺘﮕﺎه آﺑﯿﺎري دوار ﻣﺮﮐﺰي از ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻟﻮﻟﻪ ﻋﻤﻮدي، ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ(اﻓﻘﯽ)، ﺗﺎﺑﻠﻮ ﮐﻨﺘﺮل، ﭘﺎﺷﻨﺪهﻫﺎ و ﭼﺮخﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ روش ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري ﺧﺎكﻫﺎي ﺷﻨﯽ و زﻣﯿﻦﻫﺎي ﻫﻤﻮار و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻫﻤﻮار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﻮاﯾﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

-    ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎرﮔﺮ زﯾﺎدي ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد.

-    در ﻣﺼﺮف آب ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

-    ﭼﻮن ﻓﺎﺻﻠﻪ آب ﭘﺎشﻫﺎ از زﻣﯿﻦ زﯾﺎد اﺳﺖ، ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذرت ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. - ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮدن ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎي آبرﺳﺎﻧﯽ، ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻣﺎده ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ و ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎﺷﺖ، داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ-ﺷﻮد(ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﯿﺎ، .1389)

5-1- 3-4آﺑﯿﺎري ﺑﺎراﻧﯽ ﺧﻄﯽ (ﻟﯿﻨﯿﺮ)

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺒﯿﻪ آﺑﯿﺎري ﺑﺎراﻧﯽ دوار ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ و زﻣﯿﻦ را ﭼﻬﺎر ﮔﻮش آﺑﯿﺎري ﻣﯽﮐﻨﺪ. زﻣﯿﻦﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺴﻄﺢ و ﭼﻬﺎر ﮔﻮش را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ روش آﺑﯿﺎري ﮐﺮد. از ﻓﻮاﯾﺪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎراﻧﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ دارد و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﺰرﻋﻪ را آﺑﯿﺎري ﻣﯽﮐﻨﺪ.

2-3- 4 آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮه‌اي

آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮه‌اي ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از روﺷﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ آن آب ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﻢ از روزﻧﻪ ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪاي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن از ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎرج و ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﻄﺮاﺗﯽ در ﭘﺎي ﺑﻮﺗﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺷﺒﮑﻪاي ﮐﻪ آب را در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎن و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﻢ در روي زﻣﯿﻦ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد. از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ روش ﺗﺤﻮﯾﻞ آب ﺑﻪ ﮔﯿﺎه ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎ، در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ (در زﯾﺮ ﺧﺎك ) ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد-(ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﯿﺎ، .1389 ) روش آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮهاي ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﯾﺮان اﯾﻦ روش در دﻫﻪ ﭘﻨﺠﺎه اﺑﺪاع ﺷﺪ و ﺳﻄﻮح ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ روش آﺑﯿﺎري ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ روش ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي زﯾﺎد و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ روش و ﻧﻤﮏﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ در آب ﻫﺎي اﯾﺮان از ﻣﻌﺎﯾﺐ آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮهاي ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ روش آﺑﯿﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روش آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮهاي را ﻣﻄﺮود ﺑﺪاﻧﯿﻢ و در ﭘﯽ رﻓﻊ ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ﺑﺎﺷﯿﻢ. آب آﺑﯿﺎري داراي ﻣﻘﺪاري ﻧﻤﮏ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻣﺠﺮاي ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎنﻫﺎ ﺷﻮد . ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖﻫﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻧﻤﮏﻫﺎ ﻫﻤﺮاه آب آﺑﯿﺎري وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎ ﺷﺪه و زﯾﺎن ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﯿﺎه وارد ﻣﯽﺳﺎزد. ﺑﺮاي ﺷﺴﺖ و ﺷﻮي اﯾﻦ ﻧﻤﮏﻫﺎ ﺑﻪ دو روش ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. در زﻣﺴﺘﺎن از آب رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ آب-ﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﺷﺴﺖ و ﺷﻮي ﻧﻤﮏﻫﺎي ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد(ﮐﺮﻣﯽ و رﺿﺎﯾﯽﻣﻘﺪم، .1384)

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻓﻨﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﻟﻒ- ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎد ﺧﺼﻮﺻﺎً( در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺑﯿﺎري ﺑﺎراﻧﯽ) .ب -ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺎك ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدن اﯾﺠﺎد رواﻧﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ج-ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎّ ﺑﺎﻻي ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ در اراﺿﯽ ﻣﺴﻄﺢ .ر- ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ذاﺗﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد .ذﻣﺤﺪودﯾﺖ- ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ زﯾﺎد ﺧﺼﻮﺻﺎً در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺑﯿﺎري ﺑﺎراﻧﯽ . و- ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع و ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺛﺎﻧﯿﻪ آب ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد(ﮐﺎﻇﻤﯽ و ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ، .1392)

ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در اﺟﺮاي آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ وﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮري در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺮدﯾﺪ و ﻋﺪم وﻗﻮع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﺋﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮﯾﻦ اﻫﺮمﻫﺎي ﺧﻮدﮐﻔﺎﺋﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهاي در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺪادادي آب و ﺧﺎك ﺑﺮﺧﻮدار و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮورت ﻫﻤﯿﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺘﻌﺪد دارد از ﺟﻤﻠﻪ

1-ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦ و ﺣﻘﺎﺑﻪ

2-ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﺋﯽ و ﮐﺸﺎورزي

3-هزینه ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ

4-ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ

5-ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺳﻨﮕﯿﻦ و دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ اداري

6-ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري اوﻟﯿﻪ

7-ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ

8-زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

9-ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ(ﺧﻮﺷﺎب و ﻧﻤﺎزي، .1385)

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﻣﯿﻦﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري در ﺟﻬﺎن در 4 دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎ در ﺳﺎل-ﻫﺎي 2009 -1970 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ از رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 1/4 درﺻﺪي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 2/1 و 1/8 درﺻﺪ اﺧﺘﺼﺎص دارد. در دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﯿﻦﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري در اﯾﺮان ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 1/4 درﺻﺪي از 5/2 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل 1970 ﺑﻪ 9/1 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﺳﺎل 2009 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ زﻣﯿﻦﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در دﻧﯿﺎ 37/8 درﺻﺪ اﺳﺖ، ﺿﺮﯾﺐ ﯾﺎدﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ 46/2 درﺻﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در اﯾﺮان ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 62/1 درﺻﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﺗﺄﯾﯿﺪي ﺑﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻي ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي از ﻣﺼﺮف آبﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ(وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي، .1392)آبیاری نوین زمینهای کشاورزیﺗﻠﻔﺎت زﯾﺎد آب در ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزي، ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﯿﺎري ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﺸﺖ آب از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه ﻣﺰارع در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آب و ﻧﺤﻮه آﺑﯿﺎري، ﻧﺒﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺸﺎورزان از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب آﺑﯿﺎري، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از روشﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻌﻀﯽ از اراﺿﯽ، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ وﯾﮋه آبﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ (ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ)، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﻟﮕﻮ و ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ، ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آن در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي، اﻋﻤﺎل ﻧﮑﺮدن ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﺮف آب ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري آب از ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﮐﺎراﯾﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي اﺳﺖ. ﻣﺘﻮﺳﻂ راﻧﺪﻣﺎن آب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﮐﻤﺘﺮ از 30 درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺶ از 90 درﺻﺪي ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي از ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﺸﻮر، ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ راﻧﺪﻣﺎن آب در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ(وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي، 1392)

ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮه، از 164 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﮐﻞ اراﺿﯽ ﮐﺸﻮر، درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 18/8ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي ﻗﺮار دارد. از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪود ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺑﯽ و ﺣﺪود 6/3 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﻢ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪﺻﻮرت آﯾﺶ آﺑﯽ و دﯾﻢ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻗﺮار دارﻧﺪ. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻧﯿﺰ از ﺣﺪود 93 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود 86 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزي ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﺑﺎ 92 درﺻﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آب در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود. ﺑﯿﺶ از 80 درﺻﺪ اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ آﺑﯿﺎري در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﯽرود(ﻣﺮﮐﺰﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راﻫﺒﺮدي ﻏﺬا وﮐﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، .1393)
آبیاری نوین زمینهای کشاورزی
ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﮐﻢ آﺑﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آب در اﯾﺮان، ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮي ﮐﺸﺖ، ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزده آﺑﯿﺎري و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري ﺿﺮوري اﺳﺖ(ﮐﻬﻨﺴﺎل و ﻫﻤﮑﺎران، .1388)

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات در زمینه روشهای نوین آبیاری

1.ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼسﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي در ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺼﺮف آب ﺗﺎ داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روشﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎري را ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

2.ﻣﺸﻮرت ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع راهاﻧﺪازي ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

3.ﻫﻤﮑﺎري ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورز ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺸﺎورزان از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار و راه اﻧﺪازي روشﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ آﺑﯿﺎري

4.ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻣﻘﺮرات ﺳﻨﮕﯿﻦ و دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ اداري ﺑﺮاي ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﺎورزان در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از


نویسندگان و  تهییه کنندگان مطلب روشهای نوین آبیاری :

 • ﺻﺪﯾﻘﻪ ﻻﯾﻘﯽ ﻣﻘﺪم *1، ﻣﻬﺪي رﺳﻮﻟﯽ2 و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﭙﻮر3
 • *1داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﺮوﯾﺞ و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه آزاد وراﻣﯿﻦ- ﭘﯿﺸﻮا
 • 3ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ وراﻣﯿﻦ- ﭘﯿﺸﻮا
 • 3اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه آزاد وراﻣﯿﻦ- ﭘﯿﺸﻮا
 • atreaghaghi@yahoo.com


ﻣﺮاﺟﻊ مورد استفاده در تهیه مطلب روشهای نوین آبیاری :

 1. ﺑﺎﻣﺮي، ع .ﻧﺨﻌﯽ ﻣﻘﺪم ،م و راﺷﮑﯽ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ، ج. .(1386) ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺷﻬﺎي آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در ﺳﯿﺴﺘﺎن، ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار .ﻣﻌﺎوﻧﺖ آب و ﺧﺎك و ﺻﻨﺎﯾﻊ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي - ﮐﺮج.
 2. ﭘﻮرزﻧﺪ، اﻟﻒ . .(1382) ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف آب، اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان، ﭼﺎپ اول.
 3. ﭼﯿﺖﭼﯿﺎن، ح.ر. .(1393) وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو. واﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰي ﺧﺒﺮ. : ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ.
 4. ﺣﺠﺎزي،ب و ﮔﺮﺟﯽ،ع. .(1386) ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮﺋﯽ ﺗﺮوﯾﺠﯽ -ﺳﺎﻣﺎﻧﻬﺎي -ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
 5. ﺣﯿﺪري ﺳﺎرﺑﺎﻧﯽ، و. .(1392) ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ داﻧﺶ ﮐﺸﺎورزان ﮔﻨﺪمﮐﺎر ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب زراﻋﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ). ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺗﺮوﯾﺞ و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزي، (4)4، .96-111
 6. ﺧﯿﺮاﺑﯽ، ج.، ﺗﻮﮐﻠﯽ،ع.ر و اﻧﺘﺼﺎري،م.ر. .(1374) دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﮐﻢ آﺑﯿﺎري. اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ.
 7. ﺧﻮﺷﺎب، ا. و ﻧﻤﺎزي، ع. .(1385) ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺸﺎورزان از ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ. ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي آﺑﯿﺎري وزﻫﮑﺸﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز، ص .50-44
 8. دﻫﻘﺎﻧﯽ ﺳﺎﻧﯿﺞ، ح. (1386) ، ﮐﺸﺎورز ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار روﺷﻬﺎي آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر .ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎردر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار .اﺳﻔﻨﺪ . 1391 ﻣﻌﺎوﻧﺖ آب و ﺧﺎك و ﺻﻨﺎﯾﻊ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي - ﮐﺮج.
 9. ﺻﺪﯾﻘﯽ ح .و ﻓﺮزﻧﺪ وﺣﯽ ج. .(1382) ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش ﮐﺸﺎورزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه .ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي اﯾﺮان،35:3 :679-689
 10. ﮐﺎﻇﻤﯽ، روحاﷲ. ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ، ﺑﻬﺰاد. .(1392) ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎري ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ. اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﮐﺸﺎورزي » اﻧﺠﻤﻦ آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان- داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن اﺻﻔﻬﺎن.
 11. ﮐﺮﺑﺎﺳﯽ، ع. . (1386) ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب .ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي.24
 12. ﮐﺮﻣﯽ، ع. رﺿﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪم، ك. .(1381) ﮐﺎرﺑﺮد آﺑﯿﺎري ﺑﺎراﻧﯽ، ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﻪ .ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ش .37
 13. ﮐﻬﻨﺴﺎل، م.ر.، ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ، م.، و رﻓﯿﻌﯽ، ه. .(1388) ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش آﺑﯿﺎري ﺑﺎراﻧﯽ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي. اﻗﺘﺼﺎدﮐﺸﺎورزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ، (65)17، .97-112
 14. ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راﻫﺒﺮدي ﻏﺬا وﮐﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ( .(1393 ﺟﻬﺎن ﻧﯿﻮز 20 ﻣﻬﺮﻣﺎه.
 15. وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي. .(1392) آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﺎورزي (ﺟﻠﺪ دوم). ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت. وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي.
 16. ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﯿﺎ، م. .(1389) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب در ﮐﺸﺎورزي، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ.
 17. ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﻧﯿﺎ، م. .(1389) ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب و اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب ﺑﺮان .
 18. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان. ﭼﺎپ اول.
 19. rbona, V., D.J. Iglesias, J. Jacas, E. Primo-Millo, M. Talon and A. Gomez-Cadenas( 2009). Hydrogel substrate amendement alleviates drought effects on young citrus plants. Plant Soil 270(1):73-82.
 20. Karami, J. (2009). Indigenous knowledge in natural disaster reduction 20. Kijne, J.W, and Molden, D. (2003). How do we get more crop from every drop. [on line] Available
 21. at: www.iwmi.org/assessment.
 22. ahaman, M.M, Varis, O. and Kajander, T. (2004).EU Water Framework Directive vs. Integrated Water Resources Management: The Seven Mismatches International Journal of Water Resources  Development 20 (4): 565-575.
 23. astri, A. S. (2000). Agricultural drought management for sustained agricultural development: D. A. Wilhite(ed). Drought: Aglobal assessment, (VOLII). London: Routleolge, 32-58

 آبیاری قطره ای
 آبیاری قطره ای


سیستم‌های آبیاری قطره‌ای


عناوین پربازدید

 تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه اتحادیه اروپا
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد.

:: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::