Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ و ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎﻝ لوله فلزی

5-1-2 ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ و ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎﻝ

ﺩﺭ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎی ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ، ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺧﻂ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺮ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ وﺍﺭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ و ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﺷﻮﺩ، ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ، ﺗﻤﻬﯿﺪﺍﺗﯽ ﺑﺮﺍی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍﺯ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و ﯾﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﻄﻊ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺗﻠﻤﺒﻪﻫﺎ و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺁﺏ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺁﻥ و ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻠﻤﺒــﻪﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ1 ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺁﻥ، ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺍﺯ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ، ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺧﻠــﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻮﺩ، ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ و ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎی ﺁﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ و ﯾﺎ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪﺍﺗﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ ﺭﺍ ﺑﯽﺍﺛﺮ ﮐﻨﺪ.

ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻧﺮﻡ و ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺗﺮﺩ و ﺷﮑﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﮐﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻮﺩﻩ و ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﯽﺭوﺩ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ، ﻧﯿﺮوی ﺯﯾﺎﺩی ﺑﻪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ وﺍﺭﺩ ﺁﯾﺪ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎی ﺟﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻮﻻﺩی ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻂ ﻟـﻮﻟـﻪ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﻪﺍی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮﺩﺩ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎی ﻓﻠﻨﺠﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﻨﺞﻫﺎی ﺩو ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ و وﺍﺷﺮ ﺁﺏﺑﻨﺪی ﺑﯿﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮﻩ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺿﺮﺑﺖ ﻗﻮچ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.


ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ و ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎﻝ لوله فلزی

ﻟﺬﺍ، ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﻓﺸﺎﺭﻫﺎی ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﺑﺮﺍی ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪﺍی ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍی ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ و ﻣﻬﺎﺭیﻫﺎی ﻻﺯﻡ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ، ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ و ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺒﺴﺎﻁ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎوﻡ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩو ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ، ﻋﻤًﻼ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺻﻄﮑﺎک ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻓﻠﺰی و وﺍﺷﺮ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ و ﺑﺪﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺩو ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ وﺍﺭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ. ﻟﺬﺍ، ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ و ﺍﺗﺼﺎﻟﯽﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺒﺴﺎﻁ، ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ، ﯾﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺭوﮐﺎﺭ، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺿﺮﺑﻪ ﻗـــﻮچ ﻧﺒﻮﺩﻩ و ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ و ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ، ﻣﻬﺎﺭﯾﻬﺎی ﻻﺯﻡ و ﮐﺎﻓﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷــﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

مطالب مرتبط

عناوین پربازدید

 تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه اتحادیه اروپا
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد.

:: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::