Call Us : (+98 21) 88 20 20 60

افت فشار در لوله های مستقيم

جدول افت فشار لوله پلی اتیلن

هدف آزمايش محاسبه افت فشار لوله پلی اتیلن :

هدف از اين آزمايش بررسی روابط بنيادين مقاومت اصطکاکي جريان بر حسب نوع آن آشفته يا آرام (لايه‌اي) بوده که با استفاده از تغييرات سرعت جريان و تغييرات افت فشار به کمک روابط وابسته مي توان مقاومت اصطکاکي و براي جريان آرام ، ويسکوزيته و ضريب اصطکاک را بدست آورد.

تئوری آزمايش محاسبه افت فشار :

 گراديان هيدروليکی عبارتست از تغييرات هد جريان (افت فشار جريان به واحد وزن آن ) نسبت به واحد طول لوله ای که در آن اين افت رخ می دهد . در جريان آرام گراديان هيدروليکي متناسب با سرعت جريان بوده و در جريان آشفته متناسب است با سرعت به توان عددي ما بين 1.7 تا 2 ، مقدار اين توان به عدد رينولدز و زبري جداره بستگي دارد. رابطه گراديان هيدروليکي و سرعت جريان ، در جريان هاي آرام به شکل مقابل نوشته می شود :با کمی تغييرات رابطه قبل به صورت زیر در می آيد :ضريب اصطکاک را f مي ناميم و در محاسبات کلي براي محاسبه گراديان هيدروليکي در جريان‌های آشفته از رابطه دارسي وايسباخ استفاده می‌کنيم .

برای محاسبه ضريب اصطکاک در جريان آشفته از دو راه معمول بهره می‌بريم .

1. حالت متداول :

رابطه کلبروک2. اگر عدد رينولدز بين 3000 تا 100000 باشد و لوله صاف باشد :

رابطه بلزيوسدر عمل گراديان هيدروليکی را بر حسب سرعت بصورت روبرو نمايش می‌دهند:توضيح  اينکه n و k براي يک جريان و لوله معين ثابت مي باشند.

شرح دستگاه و روش آزمايش افت فشار :

آزمايش به بررسي دو جريان متفاوت مي پردازد که براي ايجاد جريان آرام ، آب را به تانک آبي در بالا در ارتفاعي ثابت متصل مي کنيم و براي جريان آشفته ، خروجي را مستقيما به لوله های پلی اتیلن دستگاه آزمايش متصل ميکنيم.

با يک عدد کرنومتر و يک استوانه مدرج آب خروجي از لوله را در مدت زماني معين بدست آورده و دبي را حساب ميکنيم ، سپس با استفاده از مانومتر(در جريان تند مانومترجيوه اي و در جريان کند مانومتر آبي دقيق تر است) با چند قرائت مشخص ، اختلاف فشارهاي معيني را يادداشت مي كنيم به عنوان مثال با تنظيم شير خروجي و درنتيجه شدت جريان ورودي در اختلاف فشارهاي معين قرائت را انجام مي دهيم تا با استفاده از اعداد موجود و نوشتن رابطه برنولي در دو نقطه تحت سنجش لوله اصلي به اعداد مطلوب برسيم.
* نکته اينکه بايد دقت داشته باشيم براي جلوگيري از ايجاد خطاي آزمايش لوله خروجی را در راستای قائم حرکت ندهيم.
مشاهده مي شود که شيب نمودار در جريان آشفته بيشتر بوده و نشا نگر اين است که با هر واحد افزايش سرعت ،گراديان هيدروليکي جريان آشفته بيشتر دستخوش تغيير مي شود.

نتايج و محاسبات افت فشار در لوله پلی اتیلن :

نتايج حاصل از مرحله اول و دوم آزمايش که شامل قرائت مانومترها ، حجم آب جمع شده و زمان آن مي باشد در جداول 1 و 2 يادداشت نموده با معلوم شدن دبي و سطح مقطع لوله پلی اتیلن ستون مربوط به سرعت را تکميل کنيد. همچنين با اندازه‌گيری افت فشار ( h1-h2 ) و معلوم بودن طول لوله ستون مربوط به مقدار گراديان هيدروليکی تکميل می‌شود. نظر به اينکه افت فشار اندازه‌گيری شده در مرحله دوم آزمايش برحسب mmHg است لذا می بايست تفاضل ارتفاع مانومترها  ( h1-h2 ) در عدد 12.6 ضرب گردد تا به mm ستون آب تبديل شود.
 حال موارد زير را محاسبه نماييد:

1 - مقدار i بر حسب u که در دو جدول قرار دارند را بر روی نمودار 1 منتقل نموده و تغييرات i بر حسب u را رسم نماييد. براي بررسی دقيق تر تغييرات در سرعت های کم ( سرعت تا m/s 1) تغييرات i بر حسب u را در مقياس بزرگتر 2 هم رسم نماييد. از رسم دياگرام های رسم شده در نمودارهاي 1 و 2 چه نتيجه ايی می‌توان گرفت؟
2 - به کمک دياگرام رسم شده در نمودار 2 عدد رينولدز بحرانی را تعيين نماييد.
3 - به کمک نمودار فوق مقدار i بر حسب u را در ناحيه آرام به دست آورده و سپس  به کمک رابطه پواسلی ( رابطه 2) مقدار ضريب ويسکوزيته (μ ) را محاسبه نماييد. با داشتن دماي متوسط آب در طول آزمايش ضريب ويسکوزيته آب از نمودار ( شکل 3) قابل تعيين است. مقدار ضريب ويسکوزيته تجربي را با مقدار تعيين شده از نمودار شکل 3 مقايسه کنيد.
4 - تغييرات log i  بر حسب log u (حاصل از دو مرحله آزمايش ) تماماً در نمودار 3 رسم نماييد. اگر به طور کلي گراديان هيدروليکی (i) متناسب با Un باشد به کمک دياگرام رسم شده در نمودار 3 مقدار n را براي جريان آرام و آشفته تعيين نماييد.
5 - در دماي متوسط آب در طول آزمايش مقدار ضريب ويسکوزيته آب را از شکل 3 به دست آورده و در چند مرحله آزمايش که جريان آشفته است (در سرعتهاي بيشتر از1m/s) عدد رينولدز را به دست آوريد،   و در جدول 3 ثبت نماييد.
سپس مقدار ضريب اصطکاک (f) را از رابطه دارسي وايسباخ و بلزيوس به د ست آورده و در جدول 3 يادداشت نماييد. اين مقدار f به دست آمده از رابطه دارسي وايسباخ را برحسب عدد Re رسم نماييد.چگونه مي توان به کمک اين نمودار زبري لوله را تعيين کرده ، همچنين مقادير f به دست آمده از رابطه بلزيوس را در همان نمودار رسم نماييد. اين تغييرات کدام نمودار مطالعه شده در مکانيک سيالات را به خاطر شما مي آورد؟
6 - چه نتيجه ای از اين آزمايش می گيريد؟

سوالات متداول در محاسبه افت فشار لوله پلی اتیلن :

1 - رابطه های پواسلي و دارسي وايسباخ را به دست آوريد؟
2 - لايه مرزي ( قشر حد) و جريان کاملاً توسعه يافته (Fully developed ) را تعريف نماييد. بر اين اساس حداقل فاصله محل نصب لوله پيزومتر از ورودي لوله در اين آزمايش را به دست آوريد.
3 - پروفيل سرعت در يک لوله در جريان های آرام و آشفته را رسم و با هم مقايسه کنيد. در مورد روابط و چگونگي تنش برشي در اين دو جريان بحث نماييد.
4 - در صورتي که در اين آزمايش براي اندازه گيری قطر لوله به ميزان 0.002 cm خطا را داشته باشيم ، درصد خطاي حاصله در ويسکوزيته (μ ) که از طريق فرمولی پواسلی به دست می آيد چقدر خواهد بود؟
 

متن کامل مقاله افت فشار در لوله های مستقیم را از اینجا دانلود نمائید »

جدول افت فشار لوله پلی اتیلن

جدول افت فشار لوله پلی اتیلن

مطالب مرتبط

عناوین پربازدید

 تماس با ما
 پارس اتیلن کیش در یک نگاه
 پارس اتیلن کیش نماد خودباوری , توانمندی و کیفیت
 مـامـوریـت و چشـم‌انـداز پــارس اتیــلن کیــش
 فروش و استراتژی های آن در پــارس اتیــلن کیــش
 دلایــل کیــفیت محصـولات پــارس اتیــلن کیــش
 آزمایشگاه کنترل کیفیت
 گارانتی و خدمات پس از فروش
 فراخوان آموزش رایگان جوشکاری
 آکادمی پارس اتیلن کیش
 کیفیت را تجربه کنید
 دلایل استفاده نکردن از لوله و اتصالات بی‌کیفیت
 پروانه استاندارد پارس اتیلن کیش
 انبارش لوله‌های پلی اتیلن
 نگهداری لوله‌ پلی‌اتیلن در برابر اشعه UV
 راهنمای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن گاز
 لوله دوجداره کاروگیت
 اتصالات تکجداره پلی اتیلن
 اتصالات دوجداره پلی اتیلن
 اتصالات الکتروفیوژن
 قفس پلی‌اتیلن پرورش‌ ماهی
 سیستم تصفیه فاضلاب خانگی
 منهول پلی اتیلن
 منهول مخابراتی پلی اتیلن
 لوله پلی اتیلن آتشنشانی
 هندبوک لوله پلی اتیلن
 هندبوک لوله دوجداره کاروگیت
 لیست قیمت لوله پلی اتیلن
 لیست قیمت لوله کاروگیت
 گواهینامه اتحادیه اروپا
 گواهینامه FM Approval پارس اتیلن کیش
 PDMS کاتالوگ پارس اتیلن کیش
 مشخصات فنی خطوط لوله آب و فاضلاب - نشریه 303
 ضوابط و معيارهای فنی آبياری تحت فشار - نشریه 286
 کاربرد لوله پلی اتیلن در سیستم آتش‌نشانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در نیروگاه‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در راه‌آهن
 کاربرد لوله پلی اتیلن در معدن
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در فــرودگـاه
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در کشاورزی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در انتقال کود و سموم کشاورزی
 کــاربـرد لوله پلی اتیلن در زهکشی
 کاربرد‌ لوله پلی اتیلن در محل‌های دفن زباله
 کاربرد مواد کوتینگ (پـوشـش) در لــولــه‌هـای فـــولادی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کاورینگ کابل و فیبرهای نوری
 کاربرد لوله‌های پلی اتیلن در هوارسانی
 کاربرد لوله پلی اتیلن در کشتی‌ها
 کاربرد لوله پلی اتیلن در گرمایش از کف
 گالری پارس اتیلن
 منهول مماسی پلی اتیلن
 لوله پی وی سی - پلیکا
 لوله زهکش
 لوله پکس PEX
  نوار آبیاری پلی اتیلن
 پوش فیت Pushfit
 لوله پلی اتیلن لایروبی
 دستگاه جوش پلی اتیلن
 کاورینگ کابل - کاندوئیت
 انشعاب فاضلاب شهری
 سپتیک تانک پلی اتیلن
 آدم رو پلی اتیلن
 مخازن پلی اتیلن
 نیوجرسی پلی اتیلنی
 شیر‌ آلات صنعتی
 آبپاش آتشنشانی
 منهول فاضلاب
 دریچه کامپوزیتی منهول
 محفظه شیر -  جعبه کنتور
 کاربرد لوله پلی اتیلن در دریا
 قیمت لوله پلی اتیلن
 کاتالوگ محصولات
 خط تولید پلی اتیلن
 گواهینامه و تائیدیه ها
 مواد اولیه
 مواد پلی اتیلن بروج
 خبر نامه
 پلی اتیلن و محیط زیست
 استاندارد لوله پلی اتیلن
 استانداردهای مرجع
 مقالات تخصصی
 مقالات عمومی
 ورزش و سلامتی
 دانستنیهای جزیره‌ کیش
 استخدام در پارس اتیلن کیش
 فرصت های شغلی
 HSE Plan (ایمنی،بهداشت و محیط زیست)
 دانشگاه‌های معتبر
 پایان نامه مهندسی و تخصصی پلیمر و شیمی
 مطالب مدیریت, کارآفرینی, بازاریابی و تکنولوژی

 شرکت پارس اتیلن کیش هیچ نماینده ای در سطح ایران ندارد و فروش محصولات این شرکت تنها از طریق دفتر مرکزی انجام میپذیرد.

:: تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت  پارس اتیلن کیش می باشد :: توسعه  و بروزرسانی : پارس اتیلن کیش :: برترین تولید کننده لوله پلی اتیلن ::

:: Sitemap :: RSSFeed ::